12

[10.03]

a zamówienie wyślemy jeszcze dziś!

dzisiaj nie wysyłamy

Paczka zostanie wysłana w następnym dniu roboczym!

Kup w przeciągu:

Regulamin

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady sprzedaży Towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem „https://sacler.com/” przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym „https://sacler.com/”, zasady dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „https://sacler.com/”, zwanej dalej Klientem, sposoby płatności przez Klienta umówionej ceny, tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od umowy.

 

 1. Sklep internetowy https://sacler.com/jest prowadzony przez Sacler sp. z o.o.  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001063413, NIP 9671469740, REGON 52667411600000.  Adres do korespondencji: Sacler sp. z o.o. ul. Plac Piastowski 3. 85-012 Bydgoszcz 

Dane kontaktowe: 
adres poczty elektronicznej: sklep@sacler.com, 
numer telefonu:  + 523 223 522,

 1. Ilekroć w Regulaminie występuje termin:
  1. Regulamin – oznacza to niniejszy regulamin,
  2. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod domeną https://sacler.com/

Sprzedawca – oznacza właściciela i administratora Sklepu – Sacler sp. z o.o. 

 1. Konsument – jeżeli z Regulaminu nie wynika inaczej, za Konsumenta uważa się osobę̨ fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową a także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Klient – oznacza Konsumenta, a także inną osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 3. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie Rezerwacji.
 4. Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży,
 5. Promocje - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

 6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta,
 7. Newsletter — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.
 8. Dział Obsługi – dział obsługi Klienta Sklepu internetowego; adres: Sacler sp. z o.o. 85-880 Bydgoszcz ul. Toruńska 151 ;  sklep@sacler.com; tel. +48 523 223 522,
 9. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),
 10. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm,),
 11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu w ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.), potocznie określany Internetem.
 12. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

 1. Witryna naszego sklepu internetowego działa prawidłowo, jeśli:
  1. używasz przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
  2. masz włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript,
  3. masz włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.
  4. Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.
 1. IIPrzyjmowanie i realizacja zamówień.
 1. Sprzedawca udostępnia usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci formularza rejestracji, konta i formularza zamówień. Usługi mogą mieć charakter:
 2. a) jednorazowy - formularz rejestracji, formularz zamówienia,
 3. b) okresowy, świadczone przez czas nieoznaczony – konto, newsletter.
 4. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługi te świadczone są bezpłatnie.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego równoznacznego z zaakceptowaniem Regulaminu.
 6. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji, poprzez wskazanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła. W celu uzyskania dostępu do konta Klient powinien podać login i hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Klienta, które Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.
 7. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.sacler.com W celu złożenia oferty nabycia Klient wypełnia formularz zamówienia zamieszczony na stronie Sklepu internetowego.
 8. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i święta będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy.
 9. Zamawianie Towarów w Sklepie internetowym obejmuje następujące czynności: (1) wybranie Towarów do koszyka, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia, w szczególności: opis Towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty oraz otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
 12. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail zamówienie, informację o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy Regulamin w wersji PDF, wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linki do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
 13. Informacje o Towarach zawarte na stronach Sklepu internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 14. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z operatorem świadczącym na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 15. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia składania kolejnego zamówienia.

III. Cena towarów.

 1. Ceny towarów umieszczone na stronie https://sacler.com/ są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy. .
 3. Cena towarów widoczna na stronie sklepu internetowego https://sacler.com/ jest obowiązująca dla Klienta i Sprzedawcy w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny towaru oferowanego w sklepie, jednak zmiana ceny towarów pozostaje bez wpływu na wartość zamówienia złożonego przez Klienta przed tą zmianą.
 1. Sposoby płatności.
 1. Klient może dokonać płatności w jednej z poniższych form:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku ING Bank Śląski S.A.  PL89 1050 1139 1000 0090 8288 9156
   w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie jest anulowane,
  2. przelewem korzystając z systemu płatności elektronicznych. Operatorem płatności online jest Autopay S.A. 
  3. za pobraniem.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. W razie wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, zapłatę za towar należy uiścić kurierowi przy odbiorze towaru.
 1. Warunki dostawy.
 1. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Czas realizacji zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym wynosi do 14 dni  godzin od chwili otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 zdanie pierwsze Regulaminu.
 4. Czas realizacji zamówienia na Towary, które dopiero zlecone zostaną do produkcji wynosi 30 dni roboczych od chwili otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 zdanie pierwsze Regulaminu.
 5. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającego zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.
 6. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i firm kurierskich.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu Towaru w Sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Sacler sp. z o.o.  ul. Plac Piastowski 3 Bydgoszcz za pomocą podanego w zamówieniu adresu e-mail. W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną, Klient zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej.
 9. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli w chwili dostawy paczka posiada uszkodzenia, Klient ma prawo sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności kuriera i odmowy odbioru przesyłki.
 10. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 11. Na każdym etapie składania zamówienia i jego realizacji, Klient może się skontaktować z Działem Obsługi Sklepu Internetowego na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
 1. Odstąpienie od umowy.
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.
 2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wynosi dla Konsumenta 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na witrynie Sklepu internetowego jako plik PDF „Wzór odstąpienia od umowy” dostępny tutaj.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie:
 1. A) elektronicznie poprzez wysłanie oświadczenia na adres reklamacje@sacler.com,
 2. B)  pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na adres: Sacler sp. z o.o.  ul. Plac Piastowski 3 85-012 Bydgoszcz 
 1. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Strony mają obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Dla Konsumenta termin 14 dni liczy się od dnia, w którym odstąpił od umowy, a dla Sprzedawcy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument dokona zwrotu zamówionego Towaru na adres: Sacler sp. z o.o. 85-880 Bydgoszcz ul. Toruńska 151 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. Rękojmia i gwarancja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilne. 
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a-43g ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Za wyjątkiem sprzedaży na rzecz Konsumenta, który jest osobą fizyczną dokonującą̨ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność́ wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Wobec Konsumenta, który jest osobą fizyczną dokonującą̨ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością̨ obowiązuje  odpowiedzialność́ za wady na zasadach określonych  w art. 43a-43g ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (rękojmia).
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli brak zgodności Towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres: reklamacje@sacler.com lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny:  ul. Plac Piastowski 3 Bydgoszcz 
 6. Pismo z zawiadomieniem o wadzie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę zakupu Towaru, datę wystąpienia wady, opis wady i żądanie Klienta.
 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. W przypadku otrzymania uszkodzonego lub wadliwego Towaru, jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanych Produktów Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbierze od Konsumenta Towar na swój koszt.

VIII. Newsletter

 1. Do subskrypcji Newsletteru wymagane jest podanie adresu e-mail Klienta i wyrażenie zgody przez Klienta. Z chwilą subskrypcji Newslettera, Klient zawiera umowę o dostarczanie treści cyfrowej.
 2. Newsletter umożliwia Klientowi otrzymywanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających informację o Towarach i nowościach w Sklepie internetowym.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez odznaczenie zgody na Newsletter za pośrednictwem linka „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości” w dostarczanym Newsletterze lub poprzez wysłanie żądania na adres sklep@sacler.com
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego (w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych) należy kierować na adres email: sklep@sacler.com. Konsument posiada prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z dostarczania mu treści cyfrowych określonych w art. 43h-43q ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu 14 dni.
 1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. 1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 1. Właściwość Sądu
 1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 2. Konsument, który jest osobą fizyczną dokonującą̨ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową może skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́. Konsument o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur na stronie internetowej uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci” oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi zajmują̨ się ochroną praw konsumentów (federacja konsumentów).
 3. Konsument, który jest osobą fizyczną dokonującą̨ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową może skorzystać́ z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać́ drogę̨ sadownictwa polubownego, w szczególności stałych, polubownych działających przy WIIH, zarówno w stolicach województw oraz w oddziałach zamiejscowych. 

XII. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

Wszelkie informacje w zakresie polityki prywatności i bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu internetowego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Wymienione na stronie Sklepu internetowego nazwy, znaki firmowe i towarowe są wyłącznie własnością ich właścicieli i są podane jedynie w celach informacyjnych.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia zamówienia, błędne złożenie zamówienia lub za poprawność działania Sklepu internetowego wynikające z usterek technicznych, błędów systemu teleinformatycznego lub spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klienta na witrynie Sklepu internetowego w zakładce regulamin (Regulamin Sklepu internetowego). Dla realizacji zamówienia oraz praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży Klienta obowiązuje Regulamin, który zaakceptował przy składaniu zamówienia. Jeżeli Konsument uzna, że Regulamin, który zaakceptował jest mniej korzystny od aktualnego, może za uprzednim poinformowaniem Sprzedawcy zdecydować o wyborze Regulaminu aktualnego jako obowiązującego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium